Nabór wniosków w ramach instrumentu BON NA START wersja 1

Polski Związek Głuchych zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do testowania nowych instrumentów wsparcia na rynku pracy.

Prowadzimy nabór wniosków w ramach pilotażu instrumentu:
BON NA START – wariant 1 - bon wypłacany co miesiąc, do 6-ciu miesięcy od podjęcia zatrudnienia, za każdy przepracowany miesiąc.
Dodatek motywacyjny dla osoby z niepełnosprawnością, która rozpoczęła pracę w okresie naboru wniosków.
Składowe Bonu na Start wersja1:
- 500 zł wypłacone po podpisaniu umowy o dofinasowanie
- 400 zł wypłacone co miesiąc przez okres 6 miesięcy

Warunek: utrzymanie zatrudnienia!
Otrzymane środki można wydatkować na cele związane z zatrudnieniem. Wydatków nie trzeba dokumentować.

Wniosek może złożyć osoba, która:
-    ma udokumentowaną niepełnosprawnością,
-    podejmuję w okresie ogłoszonego naboru wniosków, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenie w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty jej rozpoczęcia (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty jej rozpoczęcia, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
-    udostępni umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę zlecenie wraz z wnioskiem, jako potwierdzenie zatrudnienia warunkującego wypłatę I etapu każdego z bonów.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowych warunków otrzymania wsparcia, które zawarte są w Procedurze naboru Bonu na Start.

Wnioski można składać od 01 września 2022 r. do 30 września 2022 r. lub do zamknięcia listy. 

Wsparcia udzielają opiekunowie pilotażu.

Skontaktuj się.
Adres: ul.Białostocka4, 03-741 Warszawa
email: pilotaz.ww@pzg.org.pl
telefon: 724 565 060
https://www.facebook.com/pilotaz.ww.pzg
kontakt tłumacza PJM


Źródło finansowania:  Projekt “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, który realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider) ,w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych ,Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19