Cel konsultacji

Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie potrzeb pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne- opracowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Opracowanie zawierające opis instrumentów w PJM :

Opracowanie zawierające opis Instrumentów w PDF (dostępne również dla niewidomych):

 

Komentarze

Wojewódzki Urz…

str. 6, pkt B Wsparcie rozliczane w formie rzeczywistych ponoszonych kosztów:

dodanie (w ostatnim fragmencie nt. obowiązku szczegółowego rozliczenia i udokumentowania wsparcia) informacji, że jeżeli na etapie realizacji wsparcia wystąpi niezależna od pracodawcy sytuacja, gdy uzgodniony z operatorem szczegółowy koszt stanie się bezprzedmiotowy (co do rodzaju lub kwoty), wówczas na uzasadniony wniosek pracodawcy operator może wyrazić zgodę na zmianę szczegółowego budżetu, również - jeśli operator uzna zasadność - po poniesieniu wydatku.

Uzasadnienie: zbyt duża liczba nieporozumień pomiędzy operatorami wsparcia a beneficjentami ostatecznymi w sytuacjach, w których beneficjent ostateczny zakupuje towar, którego specyfikacja różni się od wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

 

pt., 11/02/2022 - 08:15 Adres
Powiatowy Urzą…

NOWE MIEJSCE PRACY WSPARCIE W PODJĘCIU ZATRUDNIENIA

Zasady udzielania wsparcia w formie ryczałtu, w tym jego wysokość mogą nie zmotywować pracodawców do tworzenia miejsc pracy dla OzN. Niska kwota ryczałtu i konieczność utrzymania stanu zatrudnienia przez okres 12 m-cy (zwłaszcza ogółem w zakładzie, a nie tylko w grupie OzN) nie stanowią odpowiedzi na oczekiwania pracodawców i potrzeby ich niepełnosprawnych pracowników. Duża rotacja w zatrudnieniu może narazić pracodawcę na ewentualny zwrot otrzymanej pomocy, zatem rozliczając ją powinien być weryfikowany jedynie stan zatrudnienia w grupie OzN. Zdecydowanie korzystniejsza jest opcja wsparcia rozliczanego w formie rzeczywistych ponoszonych kosztów, w którym katalog wydatków jest otwarty i może zostać sfinansowany bez określenia górnego pułapu. Trudno zatem zrozumieć założenie autora instrumentu, iż 95% pracodawców skorzysta ze wsparcia rozliczanego metodą ryczałtową, gdy średni jej koszt to 6.431zł. jednorazowo.  Aby zwiększyć atrakcyjność tej formy należy zmienić wysokość wsparcia przy zachowaniu poziomów jego udzielania adekwatnie do stopnia niepełnosprawności (np. zwiększyć poziomy 2-krotnie). Działanie to zmniejszy dysproporcję pomiędzy formami  i zachęci do tworzenia miejsc pracy przy udziale wsparcia ryczałtowego.

BONUS ZA WŁĄCZENIE

Biorąc pod uwagę fakt, iż instrument jest skierowany do osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, długotrwale pozostających bez pracy lub nigdy nieaktywnych zawodowo należy ponownie przeanalizować wysokość pomocy w powrocie na rynek pracy. Osoby te często nie posiadają oczekiwanych kwalifikacji czy kompetencji zawodowych lub ich poziom jest niski i dlatego wymagają dużego wkładu pracy pracodawcy tak, aby mogły one efektywnie podjąć pracę na konkretnym stanowisku. Będzie to wymagało także w niektórych przypadkach oddelegowania innego pracownika pełniącego rolę opiekuna OzN w celu zaadaptowania nowej osoby w zakładzie. Przy tych założeniach przyznanie bonusa w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia po 3 m-cach zatrudnienia (pierwszy próg pomocy) może okazać się niewystarczające do osiągnięcia planowanego rezultatu tj. podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez OzN. Stopniowanie wysokości wsparcia w zależności od okresu pozostawania w zatrudnieniu jest właściwe, lecz pułapy pomocy nie zachęcają do rekrutacji nowych pracowników wśród OzN.

pt., 11/02/2022 - 15:15 Adres

Source URL: https://wlaczeniewylaczonych.pl/konsultacje/673-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub-wprowadzenie-nowych-instrumentow-w