Zgoda na nagrywanie i publikacje zdjęć podczas warsztatu / spotkania / szkolenia

W związku z przystąpieniem do Projektu pt. Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i  zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – zwanego dalej „Projektem”,

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość mojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video w celach informacyjnych i sprawozdawczych związanych z realizacją projektu. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony
i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku na zdjęciach i nagraniach  bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji , bez obowiązku akceptacji produktu końcowego lecz nie w formach obraźliwych lub powszechnie uznanych za nieetyczne.
Oświadczam ponadto, że ww. zdjęcia  i  materiały/ nagrania video nie naruszają moich dóbr osobistych .