REGULAMIN PLATFORMY KONSULTACYJNO-PARTYCYPACYJNEJ PROJEKTU „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

 1. DEFINICJE
  Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
  1.  Administrator Platformy – Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie (03-741) przy ulicy Białostockiej 4, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097726, NIP: 5260251090, REGON: 007023808, zwany w dalszej części Regulaminu – Administratorem.
  2. Realizatorzy projektu:
   1. Lider:  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (00-513) przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.
   2. Partner 1 – Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie (03-741) przy ul. Białostockiej 4.
   3. Partner 2 – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie (00-676) przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lok. 61.
   4. Partner 3 - Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie (71-111) przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 33D.
  3. Platforma konsultacyjno-partycypacyjna, zwana dalej Platformą lub Serwisem– bezpłatny serwis internetowy dostępny pod adresem www.wlaczeniewylaczonych.pl przygotowany w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość i Polskim Związkiem Głuchych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, przeznaczony do komunikacji dwustronnej pomiędzy interesariuszami projektu a partnerami projektu.
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Platformy. Regulamin ten jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm .).
  5. Treści - pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Platformy w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Treści, dostarczaniu informacji, umożliwieniu wyrażenia opinii, zgłaszania udziału w wydarzeniach projektowych.
  7. Urządzenie - urządzenia elektroniczne, spełniające wymagania techniczne do korzystania z Platformy.
  8. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Platformy.
  9. Zarejestrowany Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy, która zarejestrowała się do serwisu.
 2. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Platformy.
  2. Korzystanie z narzędzi udostępnianych na Platformie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy  zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika wymagań technicznych, takich jak dostęp do Internetu oraz akceptowanie przez przeglądarkę plików typu cookies.
  5. Platforma umożliwia pełną dostępność strony na urządzeniach mobilnych.
  6. Platforma jest ogólnodostępna, natomiast korzystanie z wybranych funkcjonalności jest możliwe po rejestracji użytkownika.
  7. Zarejestrowany Użytkownik publikuje komentarze,  uwagi, opinie , filmy  oraz zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkownika.
  8. Wszystkie posty zamieszczane na Platformie są moderowane przez Administratora.
  9. Podczas korzystania z Platformy zabrania się:
   1. Zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne  moralnie, społecznie niewłaściwe;
   2. naruszania dóbr osobistych innych Użytkowników;
   3. używania wyrazów uznawanych powszechnie za obraźliwe;
   4. nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej);
   5. propagowania przemocy;
   6. rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jedną nazwą;
   7. umieszczania przez użytkowników informacji reklamowych;
   8. umieszczania informacji niezgodnych z tematyką wątku;
   9. umieszczania tej samej informacji wielokrotnie;
  10. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu, usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 2.9., prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 2.9. oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści na Platformie osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 2.9.
 3. ZASADY FUNKCJONOWANIA PLATFORMY KONSULTACYJNO-PARTYCYPACYJNEJ
  1. W ramach Platformy Użytkownik posiada możliwość dostępu do treści zamieszczanych na Platformie, może wypełniać ankiety i zgłaszać chęć udziału w warsztatach, Użytkownik zarejestrowany może dodatkowo opiniować, komentować i konsultować zamieszczane na platformie dokumenty, raporty, analizy.
  2. Platforma składa się z następujących elementów:
   1. Podstrony:
    1. O projekcie – podstawowe informacje o projekcie i o jego dofinansowaniu,
    2. Aktualności – bieżące informacje o aktualnych działaniach w projekcie,
    3. Osoby z niepełnosprawnościami,
    4. Działalność gospodarcza osób z niepełnosprawnościami,
    5. Pracodawcy,
    6. Otoczenie,
    7. Regulamin platformy wraz z RODO,
    8. Kontakt – formularz kontaktu wraz z dostępem do usługi tłumacza PJM online.
   2. Podstrony: Osoby z niepełnosprawnościami, Działalność gospodarcza osób z niepełnosprawnościami, Pracodawcy, Otoczenie, posiadają jednakowe moduły:
    1. a)    Konsultacje
     1. -    umożliwiają prowadzenie konsultacji dokumentów wypracowanych w projekcie
     2. -    umożliwiają dodawanie komentarzy do konsultowanych dokumentów przez zarejestrowanych użytkowników
     3. -    umożliwiają dodawanie ankiet przez Administratora do poszczególnych dokumentów
     4. -    po zakończeniu konsultacji danego dokumentu zarówno dokument jak i wszystkie sformułowane w ramach jego konsultacji wypowiedzi automatycznie przenoszone są do ogólnodostępnego archiwum konsultacji i mają status zakończone
    2. b)    Ankiety
     1. -    umożliwiają przeprowadzanie badań online wśród Użytkowników Platformy
     2. -    kierowane są do Użytkowników i zarejestrowanych Użytkowników
    3. c)    Forum
     1. -    umożliwia wymianę dobrych praktyk
     2. -    umożliwia zadawanie pytań, odpowiadanie i wchodzenie w interakcje z zarejestrowanymi Użytkownikami
     3. -    Administrator i zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zakładania wątku, tagowania treści, zapraszania innych Użytkowników
     4. -             zarejestrowany Użytkownik oprócz komentarzy w formie tekstu pisanego ma możliwość wysyłania filmów/ materiałów w PJM do Administratora, który po weryfikacji umieszcza je na platformie poprzez wykorzystanie  YouTube
     5. -              Administrator zarządza Forum
    4. d)    Zgłaszanie opinii:
     1. -    umożliwia zgłaszanie opinii przez Użytkowników zarejestrowanych na przygotowanym formularzu
     2. -    opinia nie jest publikowania na Platformie, przesyłana jest do Administratora
     3. -             zgłoszone opinie będą oceniane przez Administratora i w zależności od jego decyzji uwzględniane lub nie. O decyzji Administratora Użytkownicy nie będą informowani.
    5. e)    Warsztaty/Konsultacje
     1. -    umożliwia umieszczanie informacji o realizowanych warsztatach partycypacyjno-konsultacyjnych
     2. -    umożliwia rejestrację na Warsztaty/Konsultacje
  3. Wybrane treści zamieszczane na Platformie są dostępne dla osób głuchych (tłumaczone na polski język migowy) oraz prezentowane są w tekście łatwym do czytania i rozumienia.  
  4. Platforma posiada możliwość umieszczania materiałów video, zdjęć, plików PDF i Word.
  5. Platforma daje możliwość połączenia się z tłumaczem PJM online.
  6. Konsultacje prowadzone są w oparciu o Siedem Zasad Konsultacji:
   1. DOBRA WIARA - konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji;
   2. POWSZECHNOŚĆ - każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd;
   3. PRZEJRZYSTOŚĆ - informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne;
   4. RESPONSYWNOŚĆ- każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych;
   5. KOORDYNACJA - konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje;
   6. PRZEWIDYWALNOŚĆ - konsultacje powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły;
   7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO - decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.
 4. REJESTRACJA, PRYWATNOŚĆ, DANE I DANE OSOBOWE
  1. Administrator w pełni respektuje  prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników.  Celem działalności Administratora jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji uzyskiwanych  za pośrednictwem Platformy przy możliwie jak najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników i związane z nią przetwarzanie Danych Osobowych.
  2. Dostęp do modułu Konsultacje i Forum możliwy jest po rejestracji na platformie i dotyczy Użytkownika chcącego konsultować, opiniować, komentować, uczestniczyć w forum dyskusyjnym.
  3. Dostęp do modułu Ankiety, Warsztaty/Konsultacje i Zgłoszenie opinii możliwy jest bez rejestracji na platformie i dotyczy Użytkownika, który chce wziąć udział w badaniu, konsultacjach lub pragnie zgłosić opinie.
  4. Do rejestracji na Platformie niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika (imię i nazwisko albo nazwa instytucji) oraz innych danych (adres e-mail oraz miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych albo imię i nazwisko, adres, telefon, stanowisko w organizacji, nazwa organizacji, adres organizacji, kod pocztowy organizacji, miasto siedziby organizacji, telefon, fax, adres e-mail – w przypadku wszystkich innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi) i hasła oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Jeden podmiot nie może rejestrować się na Platformie pod kilkoma nazwami. Nazwa Użytkownika nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, nie może zawierać treści uznawanych powszechnie za obraźliwe, wprowadzających w błąd bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
  5. Na podany przez Użytkownika adres e-mail, Administrator prześle link celem potwierdzenia rejestracji Użytkownika.
  6. Po potwierdzeniu e-maila Użytkownika i zweryfikowaniu zawartych w nim danych, Administrator aktywuje konto dostępu do modułów wymagających posiadania konta na Platformie.
  7. W wypadku wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w e-mailu rejestracyjnym Użytkownika, bądź braku danych obowiązkowych Administrator odmówi dostępu do zasobów Platformy.
  8. Odmowa aktywacji konta dostępu pozbawia Użytkownika możliwości dostępu do zawartości modułów wymagających rejestracji.
  9. Administrator Platformy umożliwia dostęp do danych  zarejestrowanych Użytkowników, osobom upoważnionym przez Lidera i Partnerów projektu.  
  10. Administrator Platformy nie przekazuje ani nie użycza danych zarejestrowanych Użytkowników innym osobom lub instytucjom poza wymienionymi w pkt. 4.8., chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą.
  11. Zarejestrowani Użytkownicy Platformy oświadczają, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Platformy, są prawdziwe oraz zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
  12. Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administratora Platformy, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Platformy, w celu prawidłowego wykorzystywania funkcjonalności Platformy, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Platformy.
  13. Zarejestrowanym Użytkownikom Platformy przysługuje prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu własnych danych, w tym danych osobowych. Zarejestrowani Użytkownicy mają prawo domagać się, by nieprawidłowe dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte.
  14. W niektórych modułach Platformy Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych, w tym danych osobowych w celu uczestniczenia w określonych wydarzeniach (warsztaty/konsultacje). Każdorazowo Użytkownicy zostaną poinformowani, jakie dane są wymagane, a jakie są opcjonalne. Każdorazowo Użytkownikowi zgłaszającemu się na określone wydarzenie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
  15. Administrator przetwarza informacje dotyczące zarejestrowanego Użytkownika, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
  16. Administrator jest administratorem danych osobowych zarejestrowanego Użytkownika w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138 z późn. zm.).
  17. Zakres informacji przetwarzanych przez Administratora zgodny jest z formularzami rejestracyjnymi. Podanie danych jest dobrowolne z wyłączeniem danych zawartych w pkt. 4.3., odmowa podania tych danych skutkuje brakiem możliwości rejestracji na platformie portalu.
  18. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez Administratora.
  19. Dla poszczególnych usług mogą pojawić się dodatkowe zgody na przetwarzanie danych wymaganych w celu ich realizacji. W takiej sytuacji zakres danych i cel ich przetwarzania każdorazowo przedstawiony będzie we właściwym formularzu zgody.
  20. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Platformy .
  21. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  22. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odnośniki, które mogą znajdować się na Platformie.
  23. W przypadku niedozwolonego korzystania z Platformy, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
  24. Każdy Użytkownik i zarejestrowany Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora w sposób opisany w punkcie dotyczącym reklamacji.
  25. Jeśli Użytkownik uzna, że naruszone zostały jego prawa bądź nieprawidłowo lub bezprawnie przetworzone zostały jego dane osobowe, może zgłosić stosowną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
  26. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową na adres: biuro@pzg.org.pl
  27. Dane automatyczne
   1. Administrator nie zbiera bez zgody zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane dotyczące korzystania z Platformy. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie („dane automatyczne”).
   2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
   3. Do danych automatycznych należą m.in.: nazwa i identyfikator urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z Platformy.
   4. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu portalu. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu portalu, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika czy fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
   5. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych automatycznych.
 5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych na Platformie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Platformy treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi, Liderowi projektu  i Partnerom projektu oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
  2. Utwory znajdujące się na Platformie  podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w ustawie kodeks cywilny oraz w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  3. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych utworów do celów komercyjnych jest zabronione, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody na piśmie udzielonej przez Administratora.
  5. Poprzez korzystanie z utworów zamieszczonych na Platformie Użytkownicy nie nabywają żadnych  praw w tym między innymi nie uzyskują licencji. Użytkownicy ponoszą  odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Treści zamieszczone na Platformie przez zarejestrowanych Użytkowników są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby, chyba, że wynika to wprost z ich treści.
  2. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Platformy stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od Użytkowników. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.
  3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie  na Platformie materiały, w szczególności   informacje, komentarze, opinie , fotografie,  filmy.  Zamieszczając w/w materiały na Portalu użytkownik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w razie naruszenia dóbr osób trzecich lub ich praw.
  4. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. a) szkody spowodowane naruszeniem przez zarejestrowanych Użytkowników w związku z korzystaniem z Platformy – praw osób trzecich;
   2. b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Platformy lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
   3. c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Platformy i oferowanych za jej pośrednictwem Usług;
   4. d) szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych na Platformie w życie;
   5. e) szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. REKLAMACJE
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia uwag, związanych z funkcjonowaniem Platformy jedynie poprzez formularz Kontaktu.
  2. Zgłoszona uwaga powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres e-mailowy.
  3.  Administrator Platformy może udzielić odpowiedzi na przedstawioną uwagę.
  4. Za skorzystanie przez Administratora z ewentualnych propozycji poprawy, zmiany, modernizacji Platformy, przedstawionych przez Użytkownika nie przysługuję mu żadne wynagrodzenie.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Administrator Platformy.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
  3. Użytkownicy Platformy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej  Platformy, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.072021 r.