O projekcie

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” jest projektem badawczym.

Badania będą realizowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Projekt polega na przygotowaniu kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu rehabilitacji zawodowej nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, mających na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz środowisku pracy.

W ramach projektu wypracowane zostaną instrumenty wspierające pracodawców w zakresie tworzenia warunków do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika i utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz wspierające osoby niepełnosprawne w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową oraz w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej. Realizowane działania umożliwią stworzenie spójnego systemu rehabilitacji zawodowej, uwzględniającego konieczność kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym w przejściu ze stanu bierności zawodowej do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.

Rezultatem projektu będzie wypracowanie mechanizmów wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, gwarantujących im nie tylko wejście na rynek pracy, ale również stabilne na nim pozostanie.

Wdrożenie do porządku prawnego wypracowanych propozycji legislacyjnych podniesie jakość i efektywność działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności nakierowanych na wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.