Dostęp do wiedzy

Dostęp do wiedzy – doradztwo dla pracodawców

Istotą doradztwa w ramach instrumentu jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i pozaprawnej pracodawcom, którzy zatrudniają lub którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne. Celem podejmowanych działań jest m.in. wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i  wzrost  poczucia  bezpieczeństwa  prawnego  pracodawców  zatrudniających  osoby z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu wiedzy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kto może otrzymać wsparcie:
•    pracodawcy, którzy zatrudniają lub którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne;
•    osoby niepełnosprawne świadczące pracę u tego pracodawcy.

Na co można otrzymać wsparcie:
Katalog usług doradczych świadczonych w ramach instrumentu:

a.    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym udzielanie informacji o m.in:
•    obowiązujących systemach orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i poza rentowych,
•    możliwościach uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,
•    ustawowym wsparciu pracodawców osób z niepełnosprawnością,
•    obowiązkach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
b.    wskazanie pracodawcy lub osobie niepełnosprawnej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu, w zakresie stosunku pracy, prawnego/pozaprawnego;
c.    udzieleniu doradztwa w zakresie potrzeb zawodowych i rehabilitacyjnych zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych;
d.    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
e.    sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo- administracyjne;
f.    podejmowanie działań związanych z pomocą pracodawcy i zatrudnionej przez niego osobie z niepełnosprawnością, poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji, w tym:
•    wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów,
•    pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji;
g.    wsparcie  w  projektowaniu  i  dostosowywaniu  stanowisk  pracy  do  potrzeb  osób z niepełnosprawnością.
 

Z zakresu przedmiotowego doradztwa zostały wyłączone sprawy, które nie dotyczą wprost zagadnień związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością lub z pomocą publiczną, którą można uzyskać w związku z ich zatrudnianiem.

Wysokość/ Limit udzielonego wsparcia:
Liczba podmiotów objętych doradztwem jest ograniczona.
Wsparcie świadczone w ramach Instrumentu: Dostęp do wiedzy – doradztwo dla pracodawców stanowi pomoc de minimis.

Co trzeba zrobić? Proces testowania krok po kroku:
•    Pracodawca przesyła formularz zgłoszenia do udziału w testowaniu;
•    POPON    weryfikuje    formularz    pod    względem    formalnym    i    informuje    pracodawcę o zakwalifikowaniu się do testowania;
•    Po zakwalifikowaniu się do testowania pracodawca przesyła do Centrum Doradztwa formularz zgłoszenia problemu celem uzyskania wsparcia informacyjno-doradczego.
•    Centrum Doradztwa udziela wsparcia w następujący sposób:
a.    telefonicznie;
b.    elektronicznie - na podany adres e-mail lub na stronie www;
c.    osobiście - w podmiocie świadczącym usługę doradztwa;
d.    osobiście - u pracodawcy korzystającego z doradztwa.


Warunki otrzymania wsparcia:
Zgodnie z załączonym regulaminem testowania instrumentu „Dostęp do wiedzy – doradztwo dla pracodawców”.

Dokumenty i formularze:
Dokumenty i formularze opracowane i funkcjonujące do potrzeb pilotażu:
•    Regulamin testowania instrumentu „Dostęp do wiedzy – doradztwo dla pracodawców” ;
•    Formularz zgłoszenia do udziału testowania instrumentu „Dostęp do wiedzy – doradztwo dla pracodawców ” ;
•    Formularz zgłoszenia problemu do Centrum Doradztwa;
•    Karta pomocy prawnej.
 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Opis instrumentu

Dostęp do wiedzy

 

Dokumenty do pobrania

Dostęp do wiedzy