Gwarancja zatrudnienia

Gwarancja zatrudnienia – wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia


Celem Instrumentu „Gwarancja zatrudnienia” jest utrzymanie w zatrudnieniu osób, które stały się niepełnosprawne lub ich niepełnosprawność pogłębiła się trakcie zatrudnienia. Dzięki sfinansowaniu różnorodnych działań adaptacyjnych pracownik taki utrzyma zatrudnienie u obecnego pracodawcy pomimo pogorszenia się jego stanu zdrowia i wystąpienia ograniczeń zawodowych utrudniających mu świadczenie pracy.


Kto może skorzystać:
•    Osoba, która stała się niepełnosprawna lub jej niepełnosprawność pogłębiła się w trakcie zatrudnienia. Fakt ten musi mieć miejsce do 6 miesięcy przed przystąpieniem do testowania.
•    Pracodawca, który zatrudnia wyżej wymienioną osobę na podstawie umowy o pracę.


Na co można uzyskać wsparcie finansowe:
Sfinansowane mogą zostać wszystkie działania, które przyczynią się do tego, że osoba niepełnosprawna pomimo pogorszenia się jej stanu zdrowia utrzyma zatrudnienie u obecnego pracodawcy. Mogą to być zarówno działania na rzecz osoby niepełnosprawnej jak i pracodawcy np.
•    wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w sprzęt, maszyny, urządzenia dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
•    szkolenia zawodowe pracownika;
•    dostosowanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
•    sfinansowanie opieki medycznej i rehabilitacji osoby niepełnosprawnej;
•    zakup wyrobów medycznych, zaopatrzenia ortopedycznego, indywidualnych narzędzi technicznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;
•    zapewnienie dojazdów/dowożenia do pracy i z pracy;
•    zapewnienie asystenta zawodowego, opiekuna lub tłumacza języka migowego;
•    inne – katalog możliwych wydatków jest katalogiem otwartym;
 


Wysokość wsparcia:
Na etapie testowania przyjęto uśredniony koszt 50.000 zł na jedną osobę niepełnosprawną.
Wydatki będące przysporzeniem korzyści dla pracodawcy takie jak np. wyposażenie stanowiska pracy stanowią pomoc de minims i mogą być finansowane w kwocie netto.
Wydatki dla pracownika takie jak np. zakup wyrobów medycznych są pomocą dla konsumenta indywidualnego i mogą być finansowane w kwocie brutto.


Co trzeba zrobić? Proces testowania krok po kroku:
•    Pracodawca przesyła formularz zgłoszenia do udziału w testowaniu.
•    POPON weryfikuje formularz pod względem formalnym i informuje pracodawcę o zakwalifikowaniu się do testowania.
•    Pracodawca przy współpracy z osobą niepełnosprawną i w razie potrzeby wsparciu doradcy zewnętrznego (np. POPON) opracowuje Indywidulany Program Rehabilitacji (IPR). Dla ułatwienia IPR może zostać opracowany wg dostarczonego wzoru.
•    Pracodawca przesyła IPR wraz z Wnioskiem o wsparcie na finansowanie działań zaplanowanych w IPR.
•    Komisja POPON weryfikuje wniosek i IPR. W razie wątpliwości odnośnie celowości, racjonalności i oszczędności zaplanowanych działań komisja może przedstawić alternatywne rozwiązania, które są akceptowane przez pracodawcę i/lub niepełnosprawnego pracownika.
•    Pozytywne zaopiniowanie wniosku i IPR skutkuje podpisaniem umowy o finansowanie zaplanowanych w IPR działań. W zależności od potrzeb i ustaleń umowa może być dwustronna (POPON/pracodawca) lub trójstronna (POPON/pracodawca/niepełnosprawny pracownik).
•    Po podpisaniu umowy strony realizują działania zaplanowane w IPR a POPON refunduje im dokonane wydatki. Refundacja w zależności od postanowień umowy odbywa się na rachunek bankowy pracodawcy i/lub pracownika niepełnosprawnego.
•    Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracownika objętego IPR przez okres 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji IPR (tj. podpisania umowy).
•    Po zrealizowaniu działań, zgodnie z harmonogramem IPR, pracodawca składa sprawozdanie z realizacji IPR. Jest to formalne zakończenie i rozliczenie udzielonego wsparcia.
 


Dokumenty i formularze:
•    Regulamin testowania wraz z zał.
•    Formularz zgłoszenia
•    Indywidualny Program Rehabilitacji
•    Wniosek o wsparcie w ramach Gwarancji Zatrudnienia
•    Umowa o finansowanie działań w ramach IPR
•    Sprawozdanie z realizacji IPR

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

Opis instrumentu

Gwarancja zatrudnienia

 

Dokumenty do pobrania

Gwarancja zatrudnienia