Nowe Nowe miejsca pracy

Nowe miejsca pracy – wsparcie w podjęciu zatrudnienia


Celem wprowadzenia instrumentu: Nowe miejsca pracy – jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych w podjęciu zatrudnienia na rynku pracy. Każdy pracodawca może otrzymać środki w jednym z dwóch wariantów:
A.    ryczałtowym - wsparcie na tworzenie nowego stanowiska pracy i racjonalne usprawnienia, uzależnione od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnianej osoby niepełnosprawnej,
B.    kosztowym - wsparcie uzależnione od rzeczywistych podwyższonych kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym racjonalnych usprawnień.


Kto może otrzymać wsparcie?
Ze wsparcia w ramach instrumentu można skorzystać jeśli jest się:
•    pracodawcą, bez względu na swój status organizacyjny czy prawny, formę prowadzenia działalności, wielkość, lokalizację itp., zarówna w wariancie ryczałtowym jak i w wariancie kosztowym
•    pracodawcą sektora finansów publicznych, ale tylko w wariancie kosztowym (bez możliwości uzyskania ryczałtu).


Na co można otrzymać wsparcie finansowe?
Wsparcie można uzyskać na tworzenie nowego stanowiska pracy i racjonalne usprawnienia, uzależnione od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnianej osoby niepełnosprawnej.
Aby uzyskać wsparcie należy:
•    zatrudnić pracownika niepełnosprawnego co najmniej na 0,5 etatu spełniającego warunki do uzyskania środków (legitymowanie się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym) oraz wykazać wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy.
•    utrzymać stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Nie można otrzymać wsparcia jeśli pracodawca skorzystał z innych środków publicznych na realizację tego samego celu.
 

Wysokość wsparcia:
Wysokość wsparcia uzależniona jest od:
-    w wariancie ryczałtowym: od stopnia niepełnosprawności zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, występowania u niej tzw. schorzeń szczególnych, wymiaru etatu na jaki zostanie zatrudniona oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r., które wyniosło 5657,30 zł.
Wysokość wsparcia w wariancie ryczałtowym to iloczyn kwoty przeciętnego wynagrodzenia oraz mnożnika rodzaju i stopnia niepełnosprawności rekrutowanej osoby niepełnosprawnej wynoszący:
•    1,5 – w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na 1 etat (tj. 8.485,95 zł)
•    1 – w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na 1 etat (tj. 5.657,30 zł)
•    0,5 – w przypadku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności lub osoby niepełnosprawnej bez ustalonego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej na 1 etat (tj. 2.828,65 zł)
Kwoty zwiększa się o 10% przeciętnego wynagrodzenia (tj. 565,73 zł) w przypadku zatrudniania osoby niepełnosprawnej ze szczególnymi schorzeniami na 1 etat.
-    w wariancie kosztowym: wsparcie realizowane jest w wysokości faktycznie ponoszonych kosztów
-    bez limitu, uzależnione od oceny wniosku.
Wydatki będące przysporzeniem korzyści dla pracodawcy takie jak np. wyposażenie stanowiska pracy stanowią pomoc de minimis i mogą być finansowane w kwocie netto.
 

Co trzeba zrobić? Proces testowania krok po kroku:
•    Pracodawca przesyła formularz zgłoszenia do udziału w testowaniu.
•    POPON weryfikuje formularz pod względem formalnym i informuje pracodawcę o zakwalifikowaniu się do testowania.
•    Pracodawca przesyła wniosek o przyznanie wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy w formie ryczałtu bądź w formie kosztowej wraz z załącznikami do POPON.
•    POPON ocenia wniosek pod względem formalnym i merytorycznym.
•    POPON przekazuje informację pracodawcy, że wniosek został zweryfikowany. pomyślnie/wydanie decyzji odnośnie wysokości wsparcia i zasad jego udzielenia.
•    Pracodawca zawiera umowę o pracę z osobą niepełnosprawną i składa POPON oświadczenia w tym zakresie.
•    POPON wypłaca środki pracodawcy na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
•    Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu nowego pracownika przez okres 6 m-cy od momentu zawarcia umowy o pracę.
•    W przypadku rozwiązania umowy przed tym terminem Pracodawca informuje o zatrudnieniu nowej osoby niepełnosprawnej na miejsce osoby, z którą rozwiązano umowę o pracę lub informuje o rozwiązaniu umowy o pracę z osobą niepełnosprawną, bez zatrudniania na jej miejsce innej osoby.
•    Po upływie okresu 6 miesięcy pracodawca składa sprawozdanie. Jest to formalne zakończenie i rozliczenie udzielonego wsparcia.

Warunki otrzymania wsparcia
Szczegółowe warunki uzyskania wsparcia znajdują się w załączonym regulaminie testowania instrumentu „Nowe miejsca pracy – wsparcie w podjęciu zatrudnienia”.
Dokumenty i formularze opracowane i funkcjonujące wyłącznie do potrzeb pilotażu
 

•    Regulamin testowania instrumentu „Nowe miejsca pracy – wsparcie w podjęciu zatrudnienia
•    Formularz zgłoszenia do udziału testowania instrumentu „Nowe miejsca pracy – wsparcie w podjęciu zatrudnienia
Dokumentu i formularze, które będą funkcjonować docelowo, po pozytywnym zakończeniu pilotażu
•    Wniosek o przyznanie wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy w formie ryczałtu lub w formie kosztowej
•    Sprawozdanie z realizacji
 

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

Opis instrumentu

Nowe miejsca pracy

 

Dokumenty do pobrania

Nowe miejsca pracy