Bonus za włączenie

Celem Instrumentu „Bonus za włączenie - wsparcie w nowej roli na rynku pracy” jest zachęcenie pracodawcy do zatrudniania i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, którym szczególnie trudno jest zaistnieć na rynku pracy tj. byłych uczestników WTZ, byłych pracowników ZAZ, osób pozostających bez zatrudnienia od co najmniej 12 miesięcy.

Kto może skorzystać:
Pracodawca nie będący instytucją publiczną, który zatrudni osobę niepełnosprawną pozostającą bez zatrudnienia od co najmniej 12 miesięcy, lub który zatrudni uczestnika WTZ lub ZAZ, który ukończył udział w WTZ lub ZAZ w okresie do 12 miesięcy przed zatrudnieniem w wymiarze co najmniej 0,5 etatu i utrzyma ją w zatrudnieniu przez odpowiedni czas.
 

Na co można uzyskać wsparcie finansowe:
Wsparcie jest formą zachęty i „nagrody” finansowej dla pracodawcy za podjęcie działań mających na
celu zatrudnienie i utrzymanie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, którym jest szczególnie trudno zaistnieć na rynku pracy.

Wysokość wsparcia:
Wysokość premii wypłacanej pracodawcy uzależniona jest od wysokości przeciętnego
wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r., które wyniosło 5657,30 zł, wymiaru etatu na który został
zatrudniony pracownik i długości czasu, przez który jest zatrudniony dany pracownik.

W przypadku zatrudnienia pracownika ma 1 etat wysokość premii wynosi:
•    po 3 miesiącach – 10 % przeciętnego wynagrodzenia tj. 565,73 zł, następnie
•    po 5 miesiącach – 25 % przeciętnego wynagrodzenia tj. 1 414,33 zł i następnie
•    po 7 miesiącach – 50% przeciętnego wynagrodzenia tj. 2 828,65 zł

W przypadku zatrudnienia pracownika w niższym wymiarze czasu pracy (nie mniej jednak niż 0,5
etatu) wsparcie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.

Premia jest bezzwrotna tzn. w przypadku rozwiązania umowy o pracę np. po 6 miesiącach pracodawca nie musi zwracać premii którą otrzymał po 3 i 5 miesiącach.

Co trzeba zrobić? Proces testowania krok po kroku:

•    Pracodawca przesyła formularz zgłoszenia do udziału w testowaniu.
•    POPON weryfikuje formularz pod względem formalnym i informuje pracodawcę o zakwalifikowaniu się do testowania.
•    Pracodawca przesyła wniosek o przyznanie wsparcia wraz z załącznikami do POPON.
•    POPON ocenia wniosek pod względem formalnym i merytorycznym.
•    POPON przekazuje informację pracodawcy, że wniosek został zweryfikowany pomyślnie i
zawarta zostaje umowa o testowania instrumentu.
•    Pracodawca zawiera umowę o pracę z osobą niepełnosprawną i składa POPON oświadczenia
w tym zakresie.
•    Po upływie określonego czasu (tj. po 3 miesiącach i/lub 5 miesiącach i/lub 7 miesiącach) Pracodawca przesyła wniosek o wypłatę wsparcia.
•    POPON ocenia wniosek pod względem formalnym i merytorycznym.
•    POPON przekazuje informację pracodawcy, że wniosek został zweryfikowany pomyślnie i
wypłaca środki pracodawcy na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Dokumenty i formularze:
•    Regulamin testowania wraz z zał.
•    Formularz zgłoszenia
•    Wniosek o wsparcie w ramach Bonusu za włączenie
•    Umowa wsparcia Bonus za włączenie
•    Wniosek o wypłatę bonusu

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Opis instrumentu

Bonus za włączenie

 

Dokumenty do pobrania

Bonus za włączenie