Moje dostępne miejsce pracy

Polski Związek Głuchych zaprasza do udziału w pilotażu instrumentu ,, Moje dostępne miejsce pracy”, który został opracowany w ramach projektu “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19

Celem pilotażu jest przetestowanie instrumentu „Moje dostępne miejsce pracy”, który został opracowany w ramach w/w projektu, aby sprawdzić jego funkcjonowanie.

„Moje dostępne miejsce pracy”, to świadczenie przyznawane na zakup indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych stanowiskach pracy (u tego samego lub różnych pracodawców).

Osoba sama decyduje jaki sprzęt, urządzenie, oprogramowanie może wspomóc jej mobilność i efektywność pracy.

Wnioskodawca instrumentu „Moje dostępne miejsce pracy”:
-    osoba z udokumentowaną niepełnosprawnością, zatrudniona  na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenia w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 9 miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia naboru (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 9 miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia naboru, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
-    osoba z niepełnosprawnością prowadząca nieprzerwanie przez 12 miesięcy jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność rolniczą zarejestrowaną co najmniej 1 rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Składanie wniosków osób zainteresowanych udziałem w testowaniu odbywa się na podstawie Procedury naboru instrumentu Moje dostępne miejsce pracy.

Wnioski można składać zgodnie z harmonogramem naboru.

Nazwa

Termin naboru

Moje dostępne miejsce pracy

01.06.2022 – 30.06.2022

Pytania dotyczące instrumentu:
email: pilotaż.ww@pzg.org.pl
tel.: 724 565 060
Kontakt z tłumaczem PJM

 

 

 

 

Wypełnij wniosek online

Wypełnij online